GroenLinks: maak plaatsing mensen met arbeidsbeperking duurzaam

GroenLinks vindt dat iedereen recht heeft op goed werk. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Het Rijk heeft in 2013 afspraken gemaakt met werkgevers om extra banen te realiseren voor mensen met een ziekte of een handicap. Dit is geregeld in de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’. De gemeente Roermond heeft een verantwoordelijkheid om deze doelgroep te begeleiden naar passend werk. GroenLinks vindt dat deze banen zo duurzaam mogelijk moeten zijn: niet steeds nieuwe contracten, maar rust en zekerheid. Cijfers van het UWV lijken echter aan te geven dat het aandeel duurzame banen beperkt is. Aanleiding voor GroenLinks om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W.

 

Op 20 februari 2017 publiceerde het UWV de ‘Factsheet Banenafspraak Arbeidsmarktregio Stand van zaken derde kwartaal 2016’. De factsheet zoomt met name in op (het verloop van) het aantal werkzame personen. Bij de trendrapportage ligt de nadruk op het aantal banen volgens de definitie van de banenafspraak. 

Wanneer GroenLinks kijkt naar de situatie voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg, waar de gemeente Roermond onderdeel van is, valt het volgende op. Tussen het tweede kwartaal en het derde kwartaal van 2016 hebben 69 personen uit deze doelgroep werk gevonden. Tegelijkertijd zijn 53 personen hun werk kwijtgeraakt. Het aantal duurzame plaatsingen lijkt dus beperkt.

GroenLinks is benieuwd naar de oorzaken én mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Vandaar de volgende vragen:

  1. Is het college het met GroenLinks eens dat duurzame plaatsing het streven moet zijn voor deze doelgroep?
  2. Is het college bekend met de rapportage en herkent zij het geschetste beeld?
  3. Welke patronen ziet het college waardoor mensen met een arbeidsbeperking hun baan na plaatsing weer kwijtraken?
  4. Welke acties onderneemt het college momenteel om deze patronen te doorbreken waardoor plaatsing duurzamer is?
  5. Zijn deze cijfers voor het college aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

Het volledige document vind je in de onderstaande bijlage.