GroenLinks trots op aanpak laaggeletterdheid

Roermond heeft flinke stappen gezet in de aanpak van laaggeletterdheid. Die conclusie trekt GroenLinks bij het einde van deze raadsperiode. Samen met D66 wist GroenLinks de afgelopen raadsperiode jaarlijks €35.000,- te reserveren om laaggeletterdheid in Roermond te voorkomen. Dit initiatief leidde tot concrete initiatieven van de gemeente Roermond: een Taalhuis in de bibliotheek, Taalakkoorden met werkgevers, een voorbeeldfunctie van de gemeente en een campagne om het taboe op laaggeletterdheid weg te nemen.

Ongeveer 1,3 miljoen inwoners van Nederland tussen de 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. Ze hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Ondanks de inzet van velen is de omvang van laaggeletterdheid de afgelopen jaren niet gedaald en bij enkele groepen zelfs toegenomen. Deze cijfers waren de reden voor GroenLinks om in 2015 schriftelijke vragen te stellen over de aanpak van laaggeletterdheid in Roermond.

In 2015 diende GroenLinks samen met D66 een motie in om het college te vragen om ondermeer de volgende zaken te regelen:

  • de gemeente Roermond neemt als centrumgemeente de voortrekkersrol op zich in de coördinatie van de bestrijding van laaggeletterdheid in de regio en richt hiervoor een coördinatiepunt in;
  • de gemeente Roermond neemt het initiatief om met medewerking van het Ministerie de werkgevers binnen de arbeidsmarktregio Midden-Limburg te enthousiasmeren deel te nemen aan Taalakkoord; een programma dat de taalvaardigheid van laaggeletterde werknemers versterkt en laaggeletterdheid op de werkvloer bespreekbaar maakt;
  • samen met de regio worden Taalpunten gerealiseerd waarvan minimaal één in de Roermond.

In de gemeentebegroting 2016 reserveerde het college van B&W eenmalig €35,000 euro voor de uitvoering. De fracties van GroenLinks en D66 wilden echter een structurele aanpak omdat laaggeletterdheid een structureel probleem is. Middels een amendement op de gemeentebegroting 2017 wisten de fracties jaarlijks €35,000,- euro te reserveren. Het amendement werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

In februari 2018 besprak de commissie Burgers en Samenleving de voortgang van de aanpak. De gemeente kan ondermeer de volgende resultaten presenteren:

  • Op 1 januari 2017 is het Taalhuis van start gegaan. Het Taalhuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen met vragen over taal of andere basisvaardigheden waar verschillende activiteiten georganiseerd worden rondom geletterdheid en basisvaardigheden. Momenteel zijn er twee fysieke punten van het Taalhuis: bij de bibliotheek zelf en in de wijk Roermondse Veld.
  • Op 3 november 2017 is het Taalakkoord Roermond, Roerdalen, Echt Susteren getekend. In het Taalakkoord worden afspraken gemaakt met werkgevers om laaggeletterdheid aan te pakken. De eerste werkgevers hebben zich reeds gemeld om aan te sluiten bij het Taalakkoord.
  • Stichting Lezen & Schrijven is eind 2016 gestart met het trainen van de vrijwilligers van Wel.Kom omtrent het herkennen van laaggeletterdheid. Vergelijkbare trainingen zijn inmiddels ook gegeven aan consulenten van de teams Werk en lnkomen en Zorg van de gemeente Roermond met medewerking van het Taalhuis en Wel.kom. In 2018 zullen meer teams van de gemeente Roermond en andere netwerkpartners getraind gaan worden.
  • In 2017, bij aanvang van de Week van de Alfabetisering, een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven, is een start gemaakt met een publieke campagne gericht op het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Op RTV Roermond is in 6 items vanuit verschillende invalshoeken en partijen het onderwerp laaggeletterdheid aangesneden.

GroenLinks is trots op de nieuwe aanpak van laaggeletterdheid. Hoewel het probleem nog lang niet is opgelost, is een belangrijke eerste stap gezet. GroenLinks vindt het van groot belang dat de aanpak de komende raadsperiode wordt geïntensiveerd. Het fundament is gelegd, nu moet worden doorgebouwd.