Inbreng commissie Burgers en Samenleving: Cultuur op de Kaart

Hoe ziet GroenLinks de toekomst van cultuur in Roermond? In de commissie Burgers & Samenleving van 11 april 2017 gaf raadslid Jos de Kunder de visie van GroenLinks. Naast het versterken van het huidige cultuuraanbod, wil GroenLinks ook aandacht voor nieuwe zaken. De Kunder noemde ondermeer kunst in de openbare ruimte, het stimuleren van crossover tussen cultuur en bijvoorbeeld de creatieve industrie en natuur. Daarnaast gaaft GroenLinks aan dat het beschermen van erfgoed enerzijds en het ontwikkelen van nieuwe creatieve ideeèn anderzijds dé basis is voor cultuur en duurzaamheid.

De woordvoering van GroenLinks op hoofdlijnen:

Cultuur op de kaart in 2017 en 2018

1. Wat vindt GroenLinks van de Notitie?

Deze notitie bouwt voort op beleidsregels benoemd in de Notitie Actualisering Cultuurbeleid ‘14/15.

Belangrijk daarin voor GroenLinks waren & zijn beleidsmaatregel 3 – 6 – 7 in relatie tot Begroting 2017.

 • Nr.3 De ‘pilot Cultuureducatie Basisonderwijs

In 2016 is door de ECI gewerkt aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), evaluatie heeft geleid tot aanpassing van het convenant tussen ECI-S&R-Gemeente Hierin is extra aandacht voor muziekonderwijs dat daarnaast versterkt door het provinciale masterplan DOOR! (‘Meer muziek in de klas’). In het schooljaar 2016/2017 starten in 3 Roermondse scholen met een educatief traject, waarbij een leerlijn muziekonderwijs wordt ontwikkeld.

 • Nr. 6 Cultuurbeleving voor mensen met een beperking

Beperkende factoren als Financièn – Onbekend met Aanbod – Geen match Vraag en Aanbod worden aangepakt. In dit licht kan cultuur ook worden ingezet als onderdeel van arrangementen voor dagbesteding voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (WMO).

 • Nr. 7 Versterken van het Festival en Evenementenaanbod

Evenementen dragen bij a-d vitale stad. Het evenementenbeleid wordt verder geactualiseerd en stapsgewijs geprofessionaliseerd incl. monitoring van bezoekersaantallen, de waardering v/d evenementen etc., om meer zicht krijgen op de economische betekenis ervan.

2. Kan GroenLinks zich vinden in de benoemde actiepunten ‘17/’18?

 • GroenLinks kan zich gezien voorgaande dus met name vinden in het actiepunt cultuureducatie waarin muziekpilots, een kinderconcert en de ambachtschool in het Cuypershuis centraal staan.

Cult.coördinator en Combi.Functionaris zorgen voor de verbinding school/vereniging/wijk 

 • Het aanbieden van laagdrempelige VT/besteding op cultureel gebied om meer inactieven en mensen met een beperking erbij te betrekken vindt GroenLinks een waardevol streven.
 • Festivals en Evenementen zetten als geen ander Cultuur en Roermond op de kaart. Gezien de economische impuls die hiervan uitgaat of kan uitgaan moeten de centen volgens GroenLinks dáár gehaald worden waar ook het profijt ervan ondervonden wordt.

3. Waarop wil GroenLinks dat we de nadruk leggen?

 • GroenLinks benadrukt de intrinsieke waarde van cultuur via de cultuureducatie in het onderwijs.
 • De maatschappelijke waarde van cultuur neemt toe naarmate deze laagdrempeliger wordt.
 • De economische waarde van cultuur vindt vooral potentie in regionale en bovenregionale culturele uitingen als festivals/evenementen/exposities en nieuwe crossovers.

4. Heeft GroenLinks al ideeën voor de lange termijn?

 • GroenLinks hecht veel waarde aan kunst in de openbare ruimte, vooral kunst met een verhaal.

Naast onze monumenten en beeldende kunst ook bijzondere en groene architectuur en graffiti. 

Voor citybranding en -marketing liggen hier grote kansen als Roermond de wereld rond gaat.

Wat te denken van bijv. een vrij toegankelijk amfitheater?

 • Het zoeken naar en stimuleren crossovers tussen diverse vormen van cultuur onderling en nieuwe verbindingen met andere disciplines zoals de creatieve industrie via het uitschrijven van prijsvragen voor scholieren-studenten (en niet dus een museumkaartje koppelen aan zwemles)
 • GroenLinks benadrukt dat het beschermen van erfgoed enerzijds en het ontwikkelen van nieuwe creatieve ideeèn anderzijds dé basis is voor cultuur en duurzaamheid… ons GroenLinks-adagium.

De notitie Cultuur op de Kaart is te vinden in de onderstaande bijlage.